Yeni Sitemiz

Blog

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu yönetmeliği

Kategori  |  Blog

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu yönetmeliği

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu yönetmeliği

5115
KİMLİK BİLDİRME KANUNU

Kanun Numarası : 1774

Kabul Tarihi : 26/6/1973

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547

Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri
ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin
kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır. (1)
Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 2 – Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve
benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır
kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer
gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe
tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde
vermek zorundadırlar. (2)

Madde 3 – İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin
sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.
Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi
zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine
devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.
Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.

Madde 4 – İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları
kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın
kolluk örgütüne bildirirler.
Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir
kimlik kartı verilir.

––––––––––––––––––
(1) 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ayrılanların” ibaresi “ayrılanlar ile araç kiralayan
gerçek ve tüzel kişilerin” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “bekar odaları,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiştir.
5116
Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.
Madde 5 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)
Madde 6 – Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;
a) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)
b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde
çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;
c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu
işleticisi;
(Ek ibare: 25/4/2006 – 5490/72 md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel
kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.
d) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)
Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta
olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir. (1)
(Değişik: 29/8/1996 - 4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy
muhtarına onaylatılır.
Madde 7 – Geçici yer değiştirmelerde;
a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;
b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,
Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.
Madde 8 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)
Madde 9 – Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar,
kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut
ve işyerlerinde çalıştıramaz.
Madde 10 – Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız
iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.
İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile
fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere,
bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin
verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz. (2)
––––––––––––
(1) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan "olanlar ile (d) bendinde belirtilen yerlerde kalanların"
ibaresi "olanların" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkrada yer alan "bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüşü alınarak mahalli ve en büyük mülkiye amiri
tarafından“ ibaresi, 24/11/2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle " bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak
şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
5117
Madde 11 – Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup
oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya
maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.
Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri
vermek zorundadırlar.
Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk
örgütüne bildirmeleri gereklidir.
Madde 12 – Bu Kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, söz konusu kimlik bildirme belge, defter
ve kartlarının şekli, muhtevası, verilişi, alınış, Adalet, İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Enstitüsü işlerine bakan
Devlet Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.
Madde 13 – (Mülga: 29/8/1996 - 4178/9 md.)
Madde 14 – Bu Kanuna göre verilecek belgeler ve yapılacak her türlü bildirimler, her çeşit vergi, resim ve harçtan
muaftır. Mahkeme kararı olmadıkça, yetkili resmi örgütler dışında, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade
edilemez.

Madde 15 – (Değişik: 23/1/2008-5728/363 md.) (1)
(…) (1) 3 ve 4 üncü maddelerdeki yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
Madde 16 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)
Madde 17 – (Değişik: 23/1/2008-5728/364 md.)
6, 7, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere yirmi Türk Lirası; kimlik bildirme belgesinde
gerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 18 – (Değişik: 23/1/2008-5728/365 md.)
Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilir.
Madde 19 – 10/6/l930 tarihli ve 1704 sayılı Otel Pansiyon, Ticarethane vesair Umumi Müesseselerde Oturan ve
Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri Mecburiyetine dair Kanun ile bu Kanunun bazı maddelerini tadil ve tashih icrasına
ve bir madde ilavesine dair 14/1/1933 tarih ve 2099 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 – (Ek: 29/8/1996 - 4178/10 md.)
Bu Kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakollara, il merkezlerinden de sorgulanabilen
bilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli giderler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
(Değişik ikinci fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü
konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine
bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.
–––––––––––––––

(1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “2,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
5118
(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine
bağlanmayanlara onbin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beşbin Türk Lirası idari para
cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. Bu maddeye göre verilen idari
para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama
tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlar.
(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu
personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.
Ek Madde 2 – (Ek: 15/5/2008-5763/12 md.)
Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri,
genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir.
Ek Madde 3 – (Ek: 27/3/2015-6638/19 md.)
Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik
bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve
kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu
kurum veya kuruluşu olması hâlinde sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme
kaydedilir.
Araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlar ile birinci fıkra kapsamında elde edilen bilgi ve kayıtları,
hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş bin Türk Lirası, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya
bilgi verenlere on bin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları
tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi hâlinde işletme ruhsatı
iptal edilir. Bu fıkraya göre idari yaptırımların uygulanması ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmasına engel değildir.
Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin esas ve usuller
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayım tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe giriş
tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve 2099 sayılı Kanunların uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yayımı tarihden sonra 12 nci maddedeki yönetmelik çıkıncaya kadar 5 inci madde ve
6 ncı maddenin (a), (c), (d) bentlerini gerekli görülen yerlerde uygulatmaya İçişleri Bakanı yetkilidir.
5118-1/5121
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde çıkarılır.
Geçici Madde 4 – (Ek: 27/3/2015-6638/20 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda
tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin ek 1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine
bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince on bin Türk Lirası idari para cezası
verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde işletme ruhsatları iptal edilir.
Madde 20 – Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı maddenin (b) bendi hariç, 12 nci maddeye dayanılarak
çıkarılacak yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 21 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1774 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren
Kanunun/KHK’nin/
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi
Kararının
Numarası
1774 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş
Tarihi
4178 — 4/9/1996
5259 10 1/12/2004
5490 5,6,8,16,17 29/4/2006
5728 15, 17, 18, Ek Madde 1 8/2/2008
5763 Ek Madde 2 26/5/2008
6638 1, Ek Madde 3, Geçici Madde 4 4/4/2015
KHK/678 2, 15, Ek Madde 1 22/11/2016

Şimdi arayın 0 850 885-0007 otelinize uygun en iyi fırsatı kaçırmayın!

Aradığınız tüm özellikler ve daha fazlası Hotel Management System'de.

Mesaj Gönder

GÜNCEL SİTEMİZ DEĞİŞMİŞTİR.

Yeni Site Adresimiz : www.hmsotel.com